Søknader

Søknad etter plan- og bygningsloven:

Skal du bygge noe på din eiendom eller lage et tilbygg på huset, kreves det som regel en byggesøknad til kommunen. Dette gjelder også bruksendring av bygget, etablering av vei, avløpsanlegg og andre bygningstekniske installasjoner.

Det samme gjelder hvis du ønsker å dele en eiendom, seksjonere eller slå sammen.

Fiskebeck Prosjekt AS har godkjenning for alle typer søknader i tiltaksklasse 2 (boliger, boligblokker, industribygg etc)

Vi utfører følgende typer søknader:

– Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven, som f.eks byggesøknader til alle typer bygg.

– Søke byggetiltak, tilbygg over 50 m2, nybygg, rekkehus, konstruksjon,

– Søknad til arbeidstilsynet

– Dispensasjonssøknad i forbindelse med dispensasjon fra reguleringsplan eller kommuneplan.

– Hjelp med utfylling av skjema for forenklet byggesøknad hvor byggherre selv har ansvar for alle arbeider som utføres.

Fullstendig oversikt over søknadspliktige tiltak finnes i plan- og bygningsloven § 20.

Hvilke rutiner som gjelder for byggesak?

Det skal være oppnevnt en ansvarlig søker som skal være et bindeledd mellom de ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende, tiltakshaver og kommunen.

Der ansvaret for prosjekteringen, utførelsen eller kontrollen er oppdelt, skal ansvarlig søker samordne søknaden og påse at alle oppgaver er dekket med ansvar og bekrefte dette skriftlig i søknaden. Hver enkelt har da ansvaret for innholdet av sin del. Ansvarsoppdelingen må gå tydelig frem av søknaden.

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte parter og organer. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene.

Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles (nabovarsel), bortsett fra hvis disse skriftlig har sagt fra at de ikke har noe å merke til søknaden.

Dispensasjoner

En dispensasjon er et unntak fra regelen om at alle tiltak skal være i samsvar med gjeldende planer og bestemmelser. Dispensasjon kan være knyttet til mange ulike tema og forhold i en plan, f.eks. fradeling av boligtomt i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), byggehøydebestemmelser i reguleringsplaner og tilbygg på fritidsboliger.

 

Vi hjelper deg med følgende søknader:

Få et uforpliktende tilbud

Fordi vi ønsker å gi deg vår beste pris, er det en fordel at du gir oss en oversikt over hva du trenger. Fyll gjerne ut dette skjemaet, så kontakter vi deg så fort vi kan.
[caldera_form id="CF5ed65710b5dc6"]